Uvjeti korištenja

UGOVOR O OGLAŠAVANJU PUTEM GOOGLE ADWORDS-A

FCR Media Online d.o.o. članica FCR Media Group, u suradnji s FCR Media On Line, autoriziranim Google AdWords Premijer SME Partnerom, Črnomerec 3, 10000 Zagreb, OIB: 62996554106, IBAN: HR7923600001101211721 ZABA, zastupano po zakonskom zastupniku Mihai Cristea, generalni direktor, (u daljnjem tekstu pod nazivom IZVOĐAČ) i Društvo koje prihvaća i plaća Potvrdu narudžbe (u daljnjem tekstu KUPAC), suglasni su da zaključe sljedeći ugovor:

1. Predmet, trajanje i trošak ugovora

1.1. Izvođač se obvezuje organizirati Google AdWords kampanje oglašavanja (u daljnjem tekstu KAMPANJA) za internetsku(e) stranicu(e) kupaca te pružiti usluga oglašavanja, upravljanja i optimizacije usluga, a Korisnik se slaže da će izvršiti plaćanje usluga pruženih od strane izvođača te za prikazivanje oglasa na Googleu;

1.2. Trajanje ugovora - Ugovor stupa na snagu nakon prihvaćanja i plaćanja, čak i djelomičnog prihvaćanja i plaćanja potvrde narudžbe i vrijedit će do ispunjenja istog od strane obje ugovorne strane. Ugovor se može raskinuti međusobnim dogovorom ugovornih strana ili jednostranim raskidom bilo koje od strana, ako druga strana ne ispuni svoje obveze u cijelosti ili djelomično, te ako je o kršenju ugovora obaviještena u pisanom obliku najmanje 10 dana ranije, a druga strana nije ispravila tu povredu ugovornih obveza u razumnom roku.

1.3. Općenito se cijena sastoji od cijene za kreiranje Kampanje i pružanje Google AdWords usluga plus cijena uložena za pojavljivanje na Googleu. Cijena za kreiranje, pokretanje, optimizaciju, generiranje izviješća i interpretaciju i druge poslove koji se odnose na učinkovito upravljanje AdWords kampanjom je između 10-40% od ukupne cijene. Potvrda narudžbe je točna i precizna, i nakon što bude prihvaćena, dogovorom i uplatom ukupne ili djelomične vrijednosti koja je navedena u istoj, Kupac treba prihvatiti uvjete iz ugovora te valjanosti ugovora, u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.

1.4. Uvjeti plaćanja – Kupac se slaže da će platiti opću cijenu sukladno stavku 1.3. Plaćanje se može izvršiti u obrocima na temelju ugovora sklopljenog između ugovornih strana.

1.5. Računi izdani od strane FCR Media Online d.o.o. šalju se elektronskim putem e-mailom i poštom u papirnatom obliku.

2. Prava i obveze ugovornih strana

2.1. Izvođač će:

2.1.1. izradite kampanju, prema informacijama koje dostavi kupac, sadržaj internetske stranice(a) kupca u skladu s uvjetima programa oglašavanja Google Ireland Limited Advertising Program.

2.1.2. predočiti kampanju Kupcu na odobrenja prije njezine objave.

2.1.3. planirati kampanju na temelju zahtjeva kupca, a ovisno o trajanju ugovora / Kampanje kako se navodi u točki 1.2. ovog Ugovora.

2.1.4. analizirati rezultate kampanje, optimizirati postavke, tekstualne oglase, ključne riječi i slati izvješća putem e-maila Kupcu o rezultatima kampanje;

2.1.5. izdavati i slati račun elektronskom poštom sukladno zakonu.

2.2. Izvođač će imati pravo:

2.2.1. raskinuti ovaj Ugovor ako Kupac ne ispuni svoje obveze djelomično ili u potpunosti.

2.3. Kupac se obvezuje da će:

2.3.1. Izvođaču dostaviti sve podatke koje Izvođač zatraži ili koje bude trebao radi kreiranja kvalitetne kampanje.

2.3.2. odmah obavijestiti Izvođača o promjenama učinjenim na internetskoj(im) stranici(ama) tijekom trajanja ugovora.

2.3.3. izvršiti plaćanje Izvođaču u skladu sa uvjetima i odredbama koji se navode u stavku 1.4 ovog Ugovora.

2.4. Kupac će imati pravo:

2.4.1. Promijeniti postavke, tekstualne oglase i ključne riječi besplatno tijekom trajanja ovog Ugovora.

2.4.2. raskinuti ovaj Ugovor ako dobavljač usluge ne izvrši svoje obveze djelomično ili u potpunosti.

3. Ostale odredbe

3.1. Kupac potvrđuje da je prije prihvaćanja i izvršenja potpunog ili djelomičnog plaćanja Potvrde narudžbe bio upoznat s mogućnostima i zahtjevima sustava Google AdWords te da je dobio sve potrebne informacije;

3.2. Ugovorne strane ne smiju jednostrano mijenjati uvjete ugovora koji se navode u stavcima 1.2-1.3. Sve promjene i dopune ovom ugovoru moraju biti sastavljene u pismenom obliku. Potpisani dokumenti se mogu slati elektronskom poštom ili telefaksom.

4. Rješavanje sporova

4.1. Svi mogući sporovi vezani za provedbu ovog Ugovora rješavati će se međusobnim dogovorom. U slučaju da se sporovi ne mogu riješiti u roku od 30 radnih dana, isti će se rješavati sudskim putem sukladno Hrvatskom zakonu.